Sirin Mazaya Rochmah Shahab, S.Kom.

Desain Grafis